Tái bảo hiểm
     

1.   Giới thiệu chung về hoạt động tái bảo hiểm của PTI:

     Tái bảo hiểm là việc chuyển giao một phần rủi ro từ công ty bảo hiểm gốc sang các nhà tái bảo hiểm. Với chức năng của mình, tái bảo hiểm giúp các công ty bảo hiểm gốc có thể cấp các đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn hơn rất nhiều so với năng lực tài chính của mình. Khi có tổn thất, công ty bảo hiểm gốc có thể thu đòi từ các nhà nhận tái số tiền bồi thường tương ứng với mức độ tham gia của các nhà tái. Như vây hoạt động tái bảo hiểm có chức năng đảm bảo an toàn về tài chính cho công ty bảo hiểm gốc.

     Toàn bộ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của Tổng công ty PTI được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật kinh doanh bảo hiểm và các thông tư, nghị định và các quy định có liên quan. Hoạt động tái bảo hiểm của PTI được quản lý theo Quy trình ISO 9001-2000 về nhận và nhượng tái.

2.   Hoạt động và phạm vi kinh doanh tái bảo hiểm:

     * Nhượng tái bảo hiểm cho các công ty tái bảo hiểm trong và ngoài nước

     * Nhận tái bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước

a.   Hoạt động nhượng tái:

     Ban Tái bảo hiểm  PTI hoạt động với vai trò là đầu mối trong quan hệ với thị trường trong và ngoài nước về tái bảo hiểm nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho công ty thông qua việc xây dựng và thực hiện các Hợp đồng Nhượng Tái bảo hiểm được ký kết với các nhà nhận tái bảo hiểm có tên tuổi và đứng đầu thị trường quốc tế như Swiss Re, Munich Re, Tokio Marine, Mitsui Summitomo…

     Các nhà nhận tái bảo hiểm tham gia Hợp đồng tái bảo hiểm Cố định của PTI được lựa chọn hết sức kỹ càng trên cơ sở mức độ chuyên nghiệp và năng lực tài chính của các công ty nhận tái. Năng lực tài chính này phải được các tổ chức xếp hạng quốc tế như Standard and Poor (S&P) hay A.M Best... xếp hạng.

     Song hành cùng với mối quan hệ rất tốt giữa PTI và các nhà tái bảo hiểm uy tín trong và ngoài nước, PTI còn xây dựng mối quan hệ gắn bó với các nhà môi giới tái bảo hiểm chuyên nghiệp như: Marsh, Aon Benfield, Grassavoye Willis,

b.   Hoạt động nhận tái:

     Doanh thu nhận tái bảo hiểm của PTI trong những năm qua đạt mức tăng trưởng đều từ 15% đến 20% so với năm trước. Doanh thu nhận tái đóng góp một tỷ trọng không nhỏ trong tổng doanh thu phí của toàn Tổng công ty. Hiệu quả từ công việc kinh doanh nhận tái bảo hiểm  nói chung của PTI là rất tốt, tỷ lệ bồi thường nhận tái bảo hiểm bình quân ở mức dưới 40% doanh thu nhận tái bảo hiểm, đem lại hiệu quả chung cho toàn Tổng công ty. Việc tăng doanh thu nhận tái bảo hiểm qua các năm là do PTI đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với công ty bảo hiểm, các nhà môi giới, các nhà tái bảo hiểm trong và ngoài nước, nhằm phát triển và đa dạng hóa doanh thu nhận tái.

3.   Mục tiêu hoạt động trong thời gian tới:

     * Nhượng tái bảo hiểm: Hỗ trợ kịp thời và tối đa nhu cầu khai thác của các đơn vị bảo hiểm gốc. Đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc của toàn Tổng công ty.

     * Nhận tái bảo hiểm: Đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 15% đến 20%/năm, khống chế tỉ lệ bồi thường nhận tái nhằm đảm bảo hiệu quả chung

     * Tăng cường công tác đào tạo để xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động và theo hướng chuyên sâu nghiệp vụ.

     * Xây dựng chính sách tài chính, đối ngoại phù hợp, qua đó mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và nước ngoài.

4.   Các nghiệp vụ tái bảo hiểm chính:

     Tài sản (Hoả hoạn, Rủi ro công nghiệp)

     Các rủi ro hỗn hợp (Gián đoạn kinh doanh, Trách nhiệm, …)

     Hàng hải (Hàng hóa vận chuyển, Bảo hiểm thân tàu, TNDS chủ tàu...)

     Kỹ thuật (Xây dựng, Lắp đặt, Máy móc, Thiết bị điện tử, …)

     Dầu khí (Máy móc thiết bị, Xây dựng ngoài khơi...)

     Các nghiệp vụ khác (Xe cơ giới, Con người, …)

     Hàng không, Vệ tinh


 

 In bản tin