Bảo hiểm Con người
     
 
     
 
     

BẢO HIỂM CON NGƯỜI

     Bảo hiểm con người là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống của PTI với trên 20 sản phẩm đáp ứng các nhu cầu thuộc các lĩnh vực: Bảo hiểm cho Người lao động, bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du lịch…
 

I. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH
Bảo hiểm tai nạn
     Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
     Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao
     Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện
Bảo hiểm sức khoẻ
     Bảo hiểm kết hợp con người
     Bảo hiểm PTI care
Bảo hiểm cho người lao động
     Bảo hiểm bồi thường cho người lao động
Bảo hiểm học sinh
     Bảo hiểm toàn diện học sinh
Bảo hiểm khách du lịch
Bảo an công chức
Bảo an tín dụng - Splus

 


 

 In bản tin