PTI tiếp tục bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat

Đây là năm thứ 10 liên tục Công ty Viễn Thông Quốc tế - VNPTI tin tưởng, lựa chọn liên danh Bảo hiểm Bưu điện và Bảo việt  bảo hiểm cho hoạt động của Vệ tinh Vinasat trên quỹ đạo giai đoạn 2017-2018.

Lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 đã được tổ chức ngày 12/5/2017 giữa chủ đầu tư vệ tinh là VNPTI với Liên danh bảo hiểm Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (PTI).

Theo Hợp đồng được ký kết, hai vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ ngày 16/5/2017 đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2018.  

Việc bảo hiểm cho hai vệ tinh này được thực hiện theo kỳ tái tục hàng năm - tương ứng với mỗi kỳ bảo hiểm kéo dài là 12 tháng. Các rủi ro được bảo hiểm trong hợp đồng này gồm tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất toàn bộ ước tính hoặc tổn thất bộ phận gây ra bởi tổn thất, thiệt hại hoặc hư hỏng vệ tinh xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Đại diện PTI và Bảo Việt ký hợp đồng bảo hiểm Vinasat

 

 In bản tin