Thông báo mất ấn chỉ PTI Bắc Ninh ngày 24/04/2017
 In bản tin