Thông báo mất ấn chỉ PTI Hải Đăng ngày 15/03/2017
 In bản tin